Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN PLATFORM WECITY V.2024.07.01

 

Hieronder vindt u de “gebruikersvoorwaarden” aan. WeCity B.V. verzoekt u vriendelijk om de gebruiksvoorwaarden nauwkeurig en zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden op het platform van WeCity geeft u aan deze gebruikersvoorwaarden, inclusief alle bijlagen, te accepteren en na te leven. 

 

Artikel 1          Definities 

 

 1. WeCity: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WeCity B.V., gevestigd te (3846 BM) Harderwijk aan de Fahrenheitstraat 27
 2. Platform: de besloten online omgeving van WeCity welke alleen toegankelijk is met een Account en waarop Content kan worden aangeschaft. 
 3. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden, inclusief alle bijlagen en de informatie zoals opgenomen op de Website. 
 4. Aanbieder: de organisatie die via het Platform Content aanbiedt
 5. Account: het account waarmee een Aanbieder of een Klant toegang heeft c.q. verkrijgt tot het Platform.
 6. Dutch Metropolitan Innovations (DMI): betreft de samenwerking tussen leden met als doel duurzame oplossingen, digitaal ondersteund, te verwezenlijken mede ten aanzien van de thema’s stedelijke verdichting, mobiliteit, leefbaarheid, energie en milieu.
 7. DMI-lid: een Klant die is aangesloten bij DMI.
 8. Klant: de organisatie of de natuurlijk persoon handelende namens een organisatie die door middel van een Account Content via het Platform van een Aanbieder kan aanschaffen.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Aanbieder en de Klant.
 10. Account: het gratis lidmaatschap op grond waarvan het de Accounthouder toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website zoals de catalogus en het Platform
 11. Accounthouder: De natuurlijke persoon die van Wecity.nl een account heeft ontvangen
 12. Aanvrager: Natuurlijke persoon die het verzoek heeft gedaan om een account aan te vragen via Wecity.nl
 13. Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Wecity.nl of de Partners zoals bijvoorbeeld productinformatie, moderaties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's.
 14. Prijs: de verkoopprijs die wordt betaald uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot de Content, met inbegrip van de commissievergoeding die aan WeCity toekomt.
 15. Website: het geheel van webpagina's, software, databanken, services (zoals mijn omgeving) en door Wecity.nl geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam www.wecity.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld www.sensorinbeeld.nl) en alle via deze website toegankelijke diensten
 16.  

Artikel 2          Account

 

 1. Iedere Klant en iedere Aanbieder dient een Account aan te maken, alvorens hij Content kan aanbieden, verkopen of kan aankopen op het Platform. 
 2. WeCity is te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van reden, een Aanbieder of Klant geen Account te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Account. 
 3. Aanmelding als Klant of Aanbieder houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting om de Gebruikersvoorwaarden en de informatie op de Website na te leven. 
 4. Om als Aanbieder en/of Klant een Account te verkrijgen, dient de Aanbieder en/of de Klant die DMI lid is: 
  • - zich aan te melden via de daarvoor bestemde aanmeldknop “aanmelden als DMI-lid”;
  • - na aanmelding worden on basis van de rollen en rechten binnen het DMI-Platform, de rollen en rechten automatisch door het Platform overgenomen;
  • - Na ondertekening van de Gebruikersvoorwaarden kan de Aanbieder en/of Klant data en diensten gaan aanbieden en/of afnemen, een en ander afhankelijk van de specifieke toegekende rol en rechten;
 5. Om als Aanbieder en/of Klant een Account te verkrijgen, dient de Aanbieder en/of Klant die geen DMI lid is: 
  • - zich aan te melden via de daarvoor bestemde aanmeldknop “aanmelden”;
  • - vervolgens dient de organisatie van de Klant en/of Aanbieder door WeCity te worden geverifieerd, waarna de Aanbieder en/of Klant de Gebruikersvoorwaarden dient te ondertekenen;
  • - door WeCity wordt aan het Account van de Aanbieder en/of Klant de specifieke rollen en rechten toegekend;
  • - degene die namens een organisatie als eerste een Account aanmaakt, krijgt voor die organisatie een administrator rol toegewezen gekregen. 
 6. De Aanbieder is vanaf het aanmaken van het Account, zodra deze door WeCity is gevalideerd, gerechtigd om Content aan te bieden op het Platform, een en ander in overeenkomst met de Gebruikersvoorwaarden. 
 7. De Aanbieder en de Klant zijn te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Account wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Account. WeCity is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Account door de Klant en/of Aanbieder op te schorten met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van de Gebruikersvoorwaarden. 
 8. De Aanbieder en de Klant zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het Account. 

 

Artikel 3          Aanbod

 

 1. De Aanbieder kan Content aanbieden op het Platform. De Content dient te voldoen aan de Gebruikersvoorwaarden en de informatie zoals opgenomen op de Website. 
 2. Het staat WeCity vrij om, onder opgave van redenen, een Aanbieder niet langer toe te staan om Content, of bepaalde soorten Content, op het Platform aan te bieden. In een voorkomend geval zal de Aanbieder met onmiddellijke ingang het aanbod staken en gestaakt houden. 

 

Artikel 4          Bestelling en levering

 

 1. Een Klant kan via het Platform Content aanschaffen bij een Aanbieder. 
 2. De Content wordt door een Aanbieder aangeboden conform de bij het aanbod omschreven voorwaarden. De voorwaarden waaronder de Content wordt verkocht wordt door de Aanbieder bepaald.
 3. Indien een Klant van het Platform overgaat tot de aanschaf van een door de Aanbieder aangeboden Content, komt een overeenkomst tot stand uitsluitend tussen de Klant en de Aanbieder. Zowel de Klant als de Aanbieder erkennen dat WeCity geen partij is bij de koopovereenkomst en dat ook niet zal worden. 
 4. De Aanbieder is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de overeenkomst met de Klant. De Aanbieder zal WeCity vrijwaren tegen enige claim of vorderingen die een Klant instelt jegens WeCity, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst. 
 5.  
 6. Alle werkzaamheden die na het sluiten van de overeenkomst nodig zijn, zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – garantie, installatie of anderszins servicewerkzaamheden, komen volledig voor rekening en risico van Aanbieder. 
 7.  
 8. Op verzoek van de Klant verstrekt de Aanbieder de factuur behorende bij de aanschaf van de Content. 
 9. De Aanbieder is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Gebruikersvoorwaarden. De Aanbieder is niet gerechtigd om hiervan af te wijken.  

 

Artikel 5          Betalingen

 

 1. De Aanbieder betaalt aan WeCity een vergoeding van 25% (exclusief BTW) van de prijs die de Klant voor datadiensten betaalt (“de Vergoeding”). Voor overige diensten, zoals maar niet uitsluitend, consultancy, software licenties, producten en andere diensten waarbij de levering van de dienst buiten het Platform geschiedt, geldt een vergoeding van 7% (exclusief BTW) over de desbetreffende prijs. 
 2.  
 3. De Klanten die tevens DMI lid zijn betalen voor het aanschaffen van Content op het Platform niet de Vergoeding. De Vergoeding wordt als korting verwerkt op de uiteindelijk te betalen prijs. 
 4. De Aanbieder erkent dat WeCity gerechtigd is om twee keer per jaar de hoogte van de Vergoeding eenzijdig aan te passen. De Aanbieder wordt van een dergelijke verhoging ten minste dertig dagen voorafgaand aan de wijziging op de hoogte gebracht. 
 5. WeCity zal het platform zodanig inrichten dat Klanten aan WeCity betalen. WeCity zal de betalingen van de klanten incasseren. 
 6.  
 7. De door WeCity ontvangen betalingen worden door WeCity, na aftrek van de Vergoeding, op het door de Aanbieder opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door WeCity in beginsel eenmaal per kalendermaand, waarbij een betaaltermijn van dertig dagen geldt nadat WeCity het bedrag van de Klant heeft ontvangen. WeCity maakt voor deze betaling een factuur op. WeCity is gerechtigd om de uitbetaling aan de Aanbieder uit te stellen indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is om haar Platform, Klanten, derden of goede naam te beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de Aanbieder in strijd met deze voorwaarden handelt. 
 8.  
 9. De Aanbieder is niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Aanbieder zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klant erop wijzen dat betaling uitsluitend aan WeCity kan plaatsvinden. De Aanbieder hierdoor dat een betaling door een Klant aan WeCity de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Aanbieder. 
 10.  
 11. De Prijs waarvoor de Aanbieder de Content op het Platform aanbiedt, moet gelijk zijn aan de Prijs waarvoor de Aanbieder de desbetreffende Content via haar eigen verkoopkanalen of via verkoopkanalen van derden aanbiedt. Deze voorwaarde wordt de Aanbieder opgelegd om te voorkomen dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van het bereik van het Platform met als doel te proberen de eigen verkoop via eigen verkoopkanalen of die van derden te sluiten, zodat WeCity de kwaliteit, innovatie, doorontwikkeling en het voortbestaan van het Platform kan waarborgen en in stand kan houden. 
 12.  
 13. Alle conform deze Gebruikersvoorwaarden van Aanbieder te ontvangen bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar. WeCity is gerechtigd om alle conform deze Gebruikersvoorwaarden van Aanbieder te ontvangen bedragen, te verrekenen met de eerst volgende uitbetaling van de door WeCity ontvangen betalingen. WeCity kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die Aanbieder binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen. Wanneer WeCity besluit niet te verrekenen kan zij de betaling opschorten, zolang Aanbieder op grond van deze Gebruikersvoorwaarden dan wel uit hoofde van enige andere overeenkomst gesloten met WeCity, bedragen aan WeCity verschuldigd is. 
 14.  
 15. Klanten die tevens DMI lid zijn hebben conform het lidmaatschap DMI de mogelijkheid om op rekening Content aan te schaffen. Klanten die geen DMI lid zijn dienen bij afname van de Content de prijs direct te betalen, alvorens de Content wordt geleverd. 

 

Artikel 6          Gegevens

 

 1. Door het openen van een Account en het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden krijgt WeCity toegang tot de ingevulde (bedrijfs)gegevens van de Aanbieder en de Klant. WeCity heeft daarbij inzicht in:
  1. Bedrijfsnaam;
  2. Kamer van Koophandel gegevens;
  3. E-mailadressen;
  4. Telefoonnummers;
  5. Adres van de organisatie;
  6. Voor- en achternaam van de betrokken natuurlijk persoon. 
 2. Bij een DMI lid is voor WeCity tevens zichtbaar in hoeverre diegene aan de betalingsvoorwaarden van DMI voldoet. 

 

Artikel 7          Privacy

 

 1. WeCity verstrekt aan Aanbieder enkel en alleen de persoonsgegevens van de Klanten (hierna: Klantgegevens) voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de Aanbieder om uitvoering te geven aan de Overeenkomst, of wanneer de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven. 
 2.  
 3. De Aanbieder garandeert dat zij de Klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en zij Klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De Aanbieder zal de Klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het Account is de Aanbieder niet gerechtigd Klantgegevens commercieel te exploiteren of te gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Aanbieder aansprakelijk voor alle door WeCity geleden schade. 
 4.  
 5. De Aanbieder zal alle Klantgegeven behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 6. WeCity staat niet in voor de juistheid van de door Klanten en Aanbieders aangeleverde (persoons)gegevens, alsmede de Content. 

 

Artikel 8          Garanties en verplichtingen

 

 1. De Aanbieder verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent. 
 2.  
 3. WeCity kan niet garanderen dat het Platform altijd zal voldoen aan de verwachtingen. Ook kan WeCity niet garanderen dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen. WeCity kan, in tegenstelling tot het vorenstaande, de veiligheid en security garanderen conform ISO 27001, waarbij de beschikbaarheid van het platform voor 99,5% uptime wordt gegarandeerd. 
 4.  
 5. Alle informatie en getallen op het Platform, voor zover afkomstig van WeCity, zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 
 6. De Aanbieder garandeert dat:
  1. zij bevoegd is om de Content aan te bieden c.q. te verkopen;
  2. hetgeen zij op het Platform aanbiedt voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving;
  3. de aangeboden Content geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, doch niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  4.  
  5. het handelen van de Aanbieder en of de Content de reputatie en/of het imago van WeCity niet zullen schaden;
  6. door haar gehandeld wordt in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving; 
  7. alle door Aanbieder opgegeven informatie juist en volledig is;
  8. zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van WeCity ter zake van het gebruik van het Platform en de aan te bieden Content. 
 7. De Aanbieder zal WeCity vrijwaren tegen alle schade van claims tegen WeCity als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel. 
 8. De door Aanbieder aangeboden en reeds verstrekte lopende Abonnementen kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke instemming van WeCity worden gewijzigd.
 9. In het geval een Aanbieder de Content wenst te wijzigen, op welke wijze dan ook, dan is Aanbieder verplicht WeCity hierover te informeren, uiterlijk vier weken voorafgaand aan de voorgenomen wijziging. 
 10.  
 11. De Klanten hebben de mogelijkheid om Content met elkaar te combineren dan wel de Content gecombineerd te gebruiken, voor zover de gebruikerslicentie dit toelaat. In een voorkomend geval is de Klant zelf volledig verantwoordelijk voor de werking en toepassing van de Content en kan de Klant geen rechten meer ontlenen aan de door Aanbieder op het Platform gestelde voorwaarden. 

 

Artikel 9          Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. WeCity verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de Aanbieder te gebruiken zolang de Aanbieder Content aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform. 
 2.  
 3. De Aanbieder zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van WeCity en derden volledig respecteren. 
 4.  
 5. De Aanbieder zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element “WeCity”, “wecity.nl” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren.

 

Artikel 10        Beperking, schorsing en beëindiging Account

 

 1. Een Account kan door WeCity te allen tijde, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als WeCity het vermoeden heeft dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de facturen van WeCity onbetaald laat, er sprake is van verspreiding van illegale inhoud, de Aanbieder in staat van faillissement is verklaart. 
 2.  
 3. In het geval WeCity overgaat tot beëindiging van een Account, neemt WeCity een opzegtermijn van dertig dagen in acht, met uitzondering van spoedeisende situaties. 
 4.  
 5. WeCity is gerechtigd om het Account met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval (1) dwingend nationaal recht dat bepaalt, (2) WeCity op grond van nationale wet- en regelgeving een recht van beëindiging om een dwingende reden kan uitoefenen en (3) de Aanbieder zich herhaaldelijk niet houdt aan de Gebruikersvoorwaarden.
 6.  
 7. De Aanbieder kan het Account op ieder gewenst moment – doch uitsluitend op het moment dat er geen actieve Klanten zijn die Content van de Aanbieder afnemer – laten sluiten door dertig dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres van WeCity: support@wecity.nl 

 

Artikel 11        Gevolgen van beëindiging

 

 1. De Aanbieder kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van WeCity in verband met de beëindiging van het Account door WeCity en de Aanbieder doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding. 
 2.  
 3. De gegevens die WeCity van de Aanbieder heeft ontvangen, blijven te allen tijde in bezit van WeCity, ongeacht of het Account nog actief is of inactief is/beëindigd is. 

 

Artikel 12        Aansprakelijkheid

 

 1. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Account. 
 2. De Aanbieder vrijwaart WeCity volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden. 
 3.  
 4. De Aanbieder verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze Gebruikersvoorwaarden al de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volledig na te leven en vrijwaart WeCity voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook. 
 5.  
 6. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van WeCity, is WeCity op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Aanbieder in verband met het gebruik van het Platform en het Account, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische stortingen, onjuiste informatie, etc.
 7.  
 8. Ingeval van uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel, lid 4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu voor alsdan overeen dat WeCity in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg- en indirecte schade c.q. kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade c.q. kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 1.500,-- (zegge: vijftienhonderd euro) per jaar. 

 

Artikel 13        Diversen

 

 1. De Aanbieder zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van WeCity en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens WeCity. De Aanbieder vrijwaart WeCity volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel. 
 2.  
 3. De Aanbieder en/of Klant is niet gerechtigd om het Account over te dragen aan een derde, tenzij WeCity hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegevens. 
 4.  
 5. WeCity is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te veranderen. WeCity informeert Aanbieders dertig dagen, of zoveel langer als WeCity redelijk acht voor de Aanbieder om technische en commerciële aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze termijn kan de Aanbieder zijn Account als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een e-mail te sturen naar support@wecity.nl De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen op het Platform worden gepubliceerd en/of naar de Aanbieders en Klanten gestuurd. Indien de Aanbieder en de Klant na kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken van het Account, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en daarmee vervalt zijn opzegmogelijkheid. 
 6.  
 7. De opzeggingsmogelijkheid van minimaal dertig dagen (zie lid 3) geldt niet als WeCity de Gebruikersvoorwaarden wijzigt (1) op basis van een wettelijke verplichting of (2) een onvoorzien dreigend gevaar te ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam, privacyinbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht. 
 8.  
 9. Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. 
 10.  
 11. De Aanbieder en de Klant stemt ermee in dat WeCity haar per e-mail informeert op het bij WeCity bekende e-mailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of het Account, zoals maar niet beperkt tot de werking en mogelijkheden van het Platform en/of het Account. 

 

Artikel 14        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Gebruikersovereenkomst en op iedere tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst is met uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2.  
 3. Alle geschillen die naar aanleiding van deze Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst of in verband met deze Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst ontstaan tussen Partijen, worden exclusief beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

 

Artikel 15        Omvang

 

 1. De rechtsverhouding tussen WeCity en Klant en/of Aanbieder wordt beheerst door diverse documenten. In het geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze documenten, wordt de volgende hiërarchische volgorde gehanteerd:
  1. 1. Afsprakenstelsel DMI;
  2. 2. Gebruikersvoorwaarden van WeCity;
  3. 3. Gebruiksvoorwaarden Aanbieder;
  4. 4. Algemene voorwaarden van de Klant.

Voor niet DMI-leden vervalt punt 1; Afsprakenstelsel DMI