Algemene Voorwaarden

 

1 Definities

Accounthet gratis lidmaatschap op grond waarvan het de Accounthouder toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website zoals de catalogus en mijn omgeving
AccounthouderDe natuurlijke persoon die van Wecity.nl een account heeft ontvangen
Algemene VoorwaardenDe natuurlijke persoon die van Wecity.nl een account heeft ontvangenDe algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven
AanvragerNatuurlijke persoon die het verzoek heeft gedaan om een account aan te vragen via Wecity.nl
CatalogusDe natuurlijke persoon die van Wecity.nl een account heeft ontvangende online omgeving op de Portal waar Partners hun diensten en producten kunnen publiceren
Contentalle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van Wecity.nl of de Partners zoals bijvoorbeeld productinformatie, moderaties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto's. 
PartnerEen natuurlijk persoon die namens een organisatie geregistreerd is als Partner
PartnershipovereenkomstOvereenkomst die namens een organisatie is aangegaan met WeCity
 Websitehet geheel van webpagina's, software, databanken, services (zoals mijn omgeving) en door Wecity.nl geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam www.wecity.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld www.ditkanslimmer.nl) en alle via deze website toegankelijke diensten
Wecity.nlWecity.nl is onderdeel van WeCity een handelsnaam van het Strukton Civiel Startup & Innovation Centre B.V
Wecity.nl Portalde besloten online omgeving van Wecity.nl welke alleen toegankelijk is na registratie en met een wachtwoord

 

2 Toepasselijkheid

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Wecity.nl. Deze zijn van toepassing op de website, de Wecity.nl Portal en de bijbehorende accounts. In deze Algemene Voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

 

Voor de Partner zijn aanvullende voorwaarden van toepassing welke zijn vastgelegd in de Partnershipovereenkomst

 

3 Intellectueel eigendom

Op alle teksten en beeldmateriaal op deze website rust auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wecity.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren, verspreiden of op een andere manier openbaar te maken. Het intellectueel eigendom berust bij Wecity.nl. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

4 Aansprakelijkheid

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Wecity.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Artikelen, nieuwsberichten en whitepapers op de website zijn geschreven ter ondersteuning van de dienstverlening van WeCity.nl. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons best de website up-to-date te houden, maar het kan voorkomen dat de informatie in de artikelen op deze website (onbedoeld) verouderd is. Neem gerust contact met ons op via info@wecity.nl en wij zullen de informatie zo snel mogelijk aanpassen. Wecity.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op de website.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

 

Op deze site staan links naar externe websites. WeCity.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Wecity.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Wecity.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

 

5 Account aanmaken

 

Iedereen met een geldige email kan een account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Wecity.nl.

 

Aanvrager kan zich registreren als organisatie indien zij onderdeel uitmaakt van de organisatie en de organisatie over een geldig bedrijfsregistratienummer beschikt.

 

Het Account komt tot stand nadat Wecity.nl een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door de aanvrager opgegeven e-mailadres waarmee aanvrager zijn Account kan activeren.

 

Wecity.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van misbruik.

 

De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Een Accounthouder zal Wecity.nl onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

 

Het is een Accounthouder niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Accounthouder verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Wecity.nlde aanvraag van een (aspirant-) Accounthouder voor een Account heeft geweigerd of een Account van de Accounthouder na registratie heeft opgeheven.

 

6 Wecity.nl Catalogus

 

Accounthouder kan zich registreren als Partner om zo haar diensten via de Wecity.nl portal aan te bieden.

 

De algemene voorwaarden voor Partners zijn vastgelegd in een Partnershipovereenkomst welke door beide partijen getekend dient te zijn alvorens een Organisatie de status Partner krijgt. Een Partner kan producten en diensten toevoegen aan Catalogus in de Wecity.nl portal. De Partner dient zich tot het uiterste in te spannen om uitsluitend juiste, volledige, actuele en accurate informatie aan de Catalogus toe te voegen.

 

De Partner is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de Content die door hen beschikbaar wordt gesteld in de Wecity.nl catalogus en op de we Wecity.nl website. Wecity.nl kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste content of schade ten gevolge van deze onjuiste informatie.

 

Het is niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal of anderzijds content toe te voegen aan de Catalogus zonder toestemming van de (intellectueel)eigenaar indien de Partner niet zelf de eigenaar is van deze content.

 

Wecity.nl behoudt zich het recht voor om content die schadelijk is voor Wecity.nl dan wel in strijd is met de wet en regelgeving per direct te verwijderen.

 

7 Opheffen account Wecity.nl

 

Accounthouder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Accounthouders kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via mijn omgeving. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan er een gespecificeerd verzoek tot Wecity.nl worden gericht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan men een mail sturen naar privacy@wecity.nl.nl. In ons privacybeleid worden de rechten uitgebreider toegelicht.

 

Indien Wecity.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Wecity.nl de Accounthouder vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Indien er contracten gekoppeld zijn aan een Organisatie, dient er altijd tenminste één account gekoppeld te zijn aan de Organisate welke niet verwijderd kan worden totdat alle contractuele verplichtingen zijn voldaan.

 

De door Accounthouder geplaatste content kan niet worden verwijderd zolang er contractuele afspraken aan ten grondslag liggen. Wel kan de content op verzoek onzichtbaar worden gemaakt voor andere bezoekers.

 

De accounthouder is niet gerechtigd de rechten en plichten uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wecity.nl aan een derde over te dragen.

 

8 Overmacht

 

Wecity.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door WeCity.nl ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

 

9 Wijzigingen

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

 

10 Overig

 

Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

 

De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

 

Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen wecity.nl en de Accounthouder, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.