Een slimme stad is er voor mensen, en is daarom slim op uiteenlopende thema's, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, inclusiviteit en mobiliteit.

 

Technologie en data spelen een grote rol in de ontwikkeling en het beheer van de stad. Routeplanners, weersinformatie, feedback geven over problemen in de openbare ruimte, een pasje voor de afvalcontainer, verlichting die aangaat als je erlangs fietst of een kaart die hitte-eilanden in de stad weergeeft. Het is maar een kleine greep uit de voorbeelden waarmee slimme steden efficiënter inspelen op hun maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Én die helpen om de stad leefbaarder en duurzamer te maken.

 

Een slimme stad is dynamisch en reageert op de invloeden en gedragingen van mens en natuur. Het is de verbinding van de fysieke infrastructuur in de openbare ruimte met de moderne informatietechnologie en het internet der dingen (IoT). Om de vele mogelijkheden optimaal te benutten, is een goed fundament noodzakelijk met een veilige en geïntegreerde digitale infrastructuur en een "Open Urban Platform".

 

Leefbaarheid

Leefbaarheid verwijst naar het welzijn van bewoners in relatie tot hun omgeving. Talrijke factoren beïnvloeden de leefbaarheid, zoals buurtkenmerken, toegang tot voorzieningen, (sociale) veiligheid, milieuaspecten zoals geluidsoverlast of luchtverontreiniging, de kwaliteit van de openbare ruimte, en de rol van de overheid in dit geheel.

 

Het stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen en lokale voorzieningen wordt bevorderd door de inzet van technologie en data. Smartphones zijn inmiddels een onmisbare bron van informatie geworden, waardoor we toegang hebben tot actuele weer-, verkeers- en toeristische gegevens. Ook worden ze gebruikt voor het bestellen van boodschappen, het reserveren van deelfietsen of het monitoren van de luchtkwaliteit.

 

Overheden maken gebruik van data en technologie om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit varieert van real-time inzicht in de drukte in stadscentra en beschikbare parkeerplaatsen tot het in kaart brengen van hittestress, de waterkwaliteit en verkeersveiligheid. Ook zogenaamde Citizen Science-projecten dragen bij aan het verzamelen van data die de leefbaarheid kan verbeteren. Het zinvol en anoniem gebruik en interpretatie van deze data vereist echter nieuwe vormen van samenwerking, partnerschappen en regie in de keten. 

 

Duurzaamheid

Duurzame verstedelijking raakt onderwerpen als klimaatverandering en circulariteit en vraagt om integrale oplossingen. Het verbindt ecologische, economische en sociale belangen. Innovatie, technologie en data zijn belangrijke hulpmiddelen om beter inzicht te krijgen in de uitdagingen en de bijdrage van afzonderlijke maatregelen.

 

Zo manifesteert klimaatverandering zich in steden door toegenomen hittestress, overstromingen bij piekbuien en meer luchtverontreiniging. Dat heeft effect op de gezondheid van mensen en zorgt voor grote economische schade. In een duurzame stad zorgen bomen of waterelementen niet alleen voor vermindering van de hittestress, maar ook voor een aantrekkelijker klimaat voor fietsers en voetgangers. Door in te zetten op duurzame, hernieuwbare bronnen, en door de beschikbare infrastructuur slimmer te gebruiken, wordt slimmer omgegaan met schaarse bronnen. 

 

Als WeCity helpen we, samen met onze partners, met oplossingen die doelstellingen meetbaar en inzichtelijk maken.

 

Inclusiviteit

Een inclusieve stad stimuleert participatie en respecteert fundamentele waarden zoals rechtvaardigheid, gelijke kansen, leefkwaliteit, democratie en diversiteit. In die stad kan iedereen volwaardig meedoen en gebruik maken van de openbare ruimte. 

 

Voor kwetsbare groepen is dat nu niet het geval. Bij het ontwerp en beheer van steden wordt nog vaak uitgegaan van mobiele en vitale mensen. Onderhoudswerkzaamheden aan wegen, onoverzichtelijke en onveilige kruispunten, smalle stoepen en verkeerd geparkeerde voertuigen, zorgen ervoor dat een grote groep mensen letterlijk en figuurlijk drempels moet overwinnen om gebruik te maken van de openbare ruimte. Met alle gevolgen van dien.

 

Data en technologie helpen om een inclusieve stad te realiseren. Open data, Citizen Science projecten, Digital Twins, innovatieve participatiemethoden en handige apps zijn hulpmiddelen om iedereen te betrekken, inzicht te bieden en betere oplossingen te ontwikkelen.

 

WeCity biedt oplossingen die bijdragen aan een inclusieve stad, zoals de Quick Scan Toegankelijkheid. Wij stellen eisen aan de technologie zelf, maar ook de toegang tot data. We kunnen helpen, samen met onze partners, om doelstellingen meetbaar en inzichtelijke te maken. En wij zoeken altijd naar samenwerking met alle partijen, zodat een slimme stad een stad voor iedereen is. 

 

Mobiliteit

Het is op z'n zachtst gezegd een uitdaging om  in Nederland de komende decennia op een verantwoorde manier zorgeloze mobiliteit te kunnen garanderen. Meer verkeersbewegingen door steeds meer verschillende voertuigen, met de noodzaak tot veel minder belasting van klimaat en milieu. Dit raakt het openbaar vervoer, het autoverkeer, het vracht- en goederenvervoer, maar zeker ook de deelmobiliteit en de fiets.

 

In de komende jaren staat de Nederlandse infrastructuur voor aanzienlijke veranderingen. De realisatie en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen zullen leiden tot omleidingen, verkeershinder en vertragingen. Het wordt een grote uitdaging voor wegbeheerders en infrastructuurbedrijven om Nederland toegankelijk te houden. Het verstrekken van actuele (digitale) verkeersinformatie over wegafsluitingen is van cruciaal belang om gebruikers tijdig te informeren en zo nodig omleidingen te regelen.

 

WeCity biedt in samenwerking met partners verschillende oplossingen om slimmer gebruik te maken van data, sensoren en innovatieve oplossingen.